Bạn Thanh Vy và trà xanh Nhật Bản tại công Viên Tao Đàn 2019